MILJÖPOLICY

För oss på STARTILE är det självklart att ligga i framkant med vårt konkreta miljöarbete. Hos oss fortbildar vi oss kontinuerligt och ser till att inkludera miljövänliga lösningar i varje del av vårt arbete.

Bakgrund

Vi använder oss av definitionen som ISO 14 001 har när det gäller miljö: Det är omgivningen där vårt företag verkar och omfattar luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människa och samspelet mellan de här faktorerna. Vår verksamhet ska ha ett förebyggande och återkommande miljöarbete – en ständigt pågående förbättringsprocess. Vi ska vara föregångare när det gäller miljöarbete och driva det systematiskt och strukturerat.

Syfte

Den här policyn riktar sig till företagets medarbetare och syftet är att beskriva företagets miljöarbete utifrån vem som har ansvar för vad, vilka mål som finns för företagets miljöarbete och den struktur som vårt miljöarbete har.

Riktlinjer – principer och krav

När ny och bättre teknik för miljön lanseras ska vi växla till den, enligt utbytesprincipen. Vi följer kretsloppsprincipen för avfall, enligt EU:s direktiv. Vid uppdrag som innebär stora risker gäller försiktighetsprincipen. Vi ska oavbrutet arbeta för att reducera och förebygga företagets föroreningar och utsläpp. Alla lagar, föreskrifter och andra krav som gäller för vårt företag ska självklart följas.

Miljömål

Vi sätter nya miljömål och utvärderar våra föregående varje år. Vi mäter och redovisar våra resultat regelbundet och det bildar grund för vårt förbättringsarbete.

Löpande miljöarbete

Vi redovisar och dokumenterar vårt miljöarbete ordentligt så att det går att följa upp, tydligt utvärdera och jämföra med föregående år.

Våra tydliga regler, riktlinjer och rutiner underlättar för våra medarbetare att fatta så miljövänliga beslut som möjligt.

Miljöarbetet ingår som en självklar del i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön tas vid varje beslut – vi verkar alltid aktivt för en hållbar utveckling i samhället.

Vi ser det som vårt ansvar att föregå med gott exempel mot våra kunder och leverantörer. 
Vi verkar efter bästa förmåga för att så många som möjligt ska ha ett aktivt miljöarbete.

Vårt företag anammar en tydlig och konkret miljöhänsyn i alla led.
Vårt interna miljöarbete ska alltid sträva efter och leda till ständiga förbättringar.
Vår affärsverksamhet analyserar alltid möjligheter och risker utifrån ett miljöperspektiv.

Kompetens

Vår personal är miljökunnig och får kontinuerlig fortbildning om hur företagets verksamhet påverkar miljön. Företaget har ett utbildningsprogram och en plan för hur kompetensen på miljöområdet ska vara fortsatt god och utvecklas.

Resursanvändning

Tjänster och produkter ska alltid vara miljöanpassade och framställda på ett resurssnålt sätt. Alla led – från råvaru- och produktförbrukning till transporter och avfall – ska hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Avfall hanteras enligt den så kallade avfallshierarkin. Vi undviker kemikalier så mycket som möjligt och jobbar utifrån utbytesprincipen, byter farliga kemikalier mot mindre farliga.

Klimatpåverkan

Våra arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser, både i inre som yttre miljö. Resor och transporter görs alltid med så miljövänliga alternativ som möjligt för att minimera klimatpåverkan. Företaget arbetar med modern och energisnål teknik och utrustning. Vid varje uppgradering väljer vi den mest miljövänliga tekniken som går att få och som vi kan jobba med.

Genomförande och uppföljning

Miljöarbetet är en ständigt pågående process. En konkret handlingsplan med klargörande frågor hjälper oss i det arbetet: Hur ser vi på miljön? Vad är våra miljömål? Hur går vi tillväga? Hur ser företagets miljöpåverkan ut? Vad ska vi göra för att minska vår miljöpåverkan? Uppföljning av miljöarbetet gör vi årligen. En ny utredning av miljöarbetet sker vart tredje år.

Ansvar

Våra chefer på STARTILE ansvarar för att medarbetare är informerade om vad vår miljöpolicy innebär och ska se till att alla följer den. De ska också ha som mål att alla hos oss känner ansvar och arbetar aktivt med förebyggande miljöarbete. Vi uppmanar vår personal till att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet. Yttersta ansvaret för vår miljöpolicy har vår ledning.

Kontakta oss